NOR-MAL Sp. z o.o.

Polityka prywatności dotycząca strony NOR-MAL.PL

Celem niniejszej polityki prywatności jest opisanie sposobu, w jaki administrowana jest niniejsza strona internetowa oraz w jaki przetwarzane są dane osobowe użytkowników/odwiedzających. Niniejsza polityka prywatności przekazywana jest wyłącznie w celach informacyjnych zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (zwanego dalej „RODO”).
 
Polityka ta ma zastosowanie wyłącznie do strony internetowej NOR-MAL Sp. z o.o. i nie dotyczy żadnych innych stron, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp poprzez umieszczone na stronie łącza.
 
Zgodnie z art.4.7 i art. 24 Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe gromadzone poprzez niniejszą stronę jest spółka NOR-MAL Sp. z o.o ul. Magazynowa 4/2, 25-565 Kielce, Polska („Spółka”). 
 
Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,  ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 
W związku z powyższym Spółka informuje Państwa, jako Osoby, których dane dotyczą, że zgodnie z art. 13 i 14 RODO będzie przetwarzać wyżej wspomniane dane w celach wskazanych poniżej ręcznie i/lub przy użyciu środków informatycznych lub telematycznych.
 
1. Cele przetwarzania danych 
 
Dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO w następujących celach:
 
- INFORMACJE STATYSTYCZNE: W trakcie gdy systemy informatyczne i procedury oprogramowania przyjęte w celu obsługi niniejszej strony internetowej wykonują swoje rutynowe zadania i funkcje, pozyskują jednocześnie pewne dane osobowe, które są w domniemany sposób przekazywane w czasie korzystanie z protokołów komunikacji internetowej. Dane mieszczące się w tej kategorii obejmują: adresy IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, adresy domeny i strony internetowej wykorzystywanej w celu wejścia na stronę lub jej opuszczenia, informacje na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron niniejszej strony internetowej, godzinę, o której użytkownik wszedł na stronę, czas przebywania użytkownika na każdej z podstron, wewnętrzną analizę trasy oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Takie informacje techniczne/informatyczne są gromadzone, konsolidowane i wykorzystywane w pełni anonimowo. Dane te są przetwarzane, by umożliwić i kontrolować prawidłowe użytkowanie strony, a także gromadzić anonimowe informacje statystyczne dotyczące jej użytkowania. Dane te są anulowane bezzwłocznie po przetworzeniu.
 
- INFORMACJE PRZEKAZYWANE DOBROWOLNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. Dane, które mogą być dobrowolnie przekazywane przez użytkownika, są przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim użytkownik wyrazi na to zgodę, oraz w następujących celach:

- ŚWIADCZENIE USŁUG. By uzyskać dostęp do pewnych usług oferowanych przez niniejszą stronę, takich jak rejestracja na kursy, konwencje lub seminaria, pobieranie oprogramowania, zapisywanie projektów i obliczeń produktowych, albo by otrzymywać newsletter, odwiedzający zostanie poproszony o rejestrację na stronie i tym samym utworzenie osobistego konta. W trakcie rejestracji na stronie odwiedzający zostanie poproszony o dobrowolne podanie pewnych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, z uwzględnieniem takich danych jak imię, nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i/lub stacjonarnego, sektor zatrudnienia i stanowisko. Także opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie e-maili na adresy podane na stronie prowadzi do pozyskania danych osobowych nadawcy (np.: imienia, nazwiska i adresu e-mail). Przekazywane dobrowolnie dane osobowe służą utworzeniu konta użytkownika oraz są wykorzystywane w innych bezwzględnie koniecznych celach, by świadczyć zamówione usługi oraz poprawnie nimi zarządzać, a także by udzielać odpowiedzi na pytania doraźnie zadawane przez użytkownika poprzez stronę internetową, pocztą elektroniczną lub przy użyciu innych dostępnych systemów komunikacji, a także lub w celach związanych z tego typu czynnościami.

- MARKETING. By wysyłać pocztą elektroniczną wiadomości zawierające nasz newsletter lub inne materiały informacyjne oraz w celach promocyjnych i/lub marketingowych.
 
- PROFILOWANIE. W celach profilowania skorelowanych z badaniami rynku i analizą statystyczną. Kategoria ta obejmuje także czynności związane lub skorelowane z profilowaniem użytkowników w celu ustalenia ich gustów, preferencji, zwyczajów, potrzeb i wyborów, aby poprawić jakość usług świadczonych przez NOR-MAL Sp. z o.o.

2. Przekazywanie danych 
Dane mogą być przetwarzane przez pracowników i współpracowników NOR-MAL Sp. z o.o lub spółki należące do NOR-MAL Sp. z o.o jako „osoby odpowiedzialne za przetwarzanie” (tj. osoby, które na podstawie bezpośredniego upoważnienia ze strony Administratora lub Podmiotu przetwarzającego mają prawo przetwarzać dane osobowe zgodnie z art. 4.10 i 4.29 RODO) i Podmioty przetwarzające.
 
Dane mogą być również przetwarzane przez zaufane spółki świadczące w imieniu NOR-MAL Sp. z o.o lub spółek NOR-MAL Sp. z o.o usługi techniczne i organizacyjne. Spółki te są bezpośrednimi współpracownikami NOR-MAL Sp. z o.o lub spółek NOR-MAL Sp. z o.o oraz są wyznaczane przez Podmioty przetwarzające. Lista tego typu spółek jest stale aktualizowana oraz jest udostępniana na życzenie poprzez wysłanie informacji na niżej podany adres lub pocztą elektroniczną na adres rodo@nor-mal.pl.
 
3. Charakter przekazywania danych i skutki odmowy 
DANE PRZETWARZANE W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG OFEROWANYCH NA STRONIE
 
By uzyskać dostęp do pewnych usług oferowanych przez niniejszą stronę (takich jak rejestracja na kursy, konwencje lub seminaria, pobieranie oprogramowania, zapisywanie projektów i obliczeń produktowych), należy przekazać dane osobowe. Odmowa przekazania takich informacji uniemożliwi spółce NOR-MAL Sp. z o.o wykonanie zamówionej usługi.
 
DANE PRZETWARZANE W CELACH MARKETINGOWYCH
 
Aby przystąpić do przetwarzania w celach marketingowych spółka NOR-MAL Sp. z o.o. uzyskuje konkretną, osobną, wyraźnie wyrażoną, udokumentowaną, zapobiegawczą i dobrowolną zgodę.
 
Udzielając zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych, Osoba, której dane dotyczą, wyraźnie przyjmuje do wiadomości promocyjne, komercyjne i marketingowe cele przetwarzania (stanowiące przedmiot późniejszych czynności administracyjnych i zarządczych) oraz wyraźnie zezwala na przetwarzanie (środki stosowane w tym procesie mogą obejmować rozmowę z operatorem lub inne środki nieelektroniczne, nietelematyczne lub środki niewspierane automatycznymi, elektronicznymi lub telematycznymi mechanizmami i/lub procedurami, a także pocztę elektroniczną, faks, smsy, mmsy, systemy automatyczne bez operatora itp., z uwzględnieniem platform i innych środków elektronicznych) zgodnie z art. 6.1.a RODO.
 
Odmowa wydania zgody na przetwarzanie w celach marketingowych nie niesie za sobą konsekwencji dotyczących wykonania umowy, współpracy lub innych relacji z użytkownikiem.
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wyrazić zgodę na dalsze przekazanie danych stronom trzecim, które będą zajmować się przetwarzaniem w celach marketingowych. Odmowa wydania zgody na przekazanie danych stronom trzecim, które będą zajmować się przetwarzaniem w celach marketingowych, skutkuje brakiem tego typu komunikacji oraz przetwarzaniem danych wyłącznie przez Spółkę, pod warunkiem że Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 
DANE PRZETWARZANE W CELU PROFILOWANIA
Istnieje możliwość, że w celach marketingowych oraz by poprawić Usługi, Spółka NOR-MAL Sp. z o.o  będzie przetwarzać dane poprzez profilowanie. Tego typu przetwarzanie w pełni zdefiniowano w art. 4.1.4 RODO, zgodnie z którym „profilowanie” oznacza „dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na  wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej”.
 
W celu profilowania spółka NOR-MAL Sp. z o.o uzyskuje uprzednią konkretną zgodę Osoby, której dane dotyczą.
 
W przypadku nieuzyskania zgody na profilowanie Spółka nie będzie w stanie kontynuować tego typu czynności. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych z wyłączeniem profilowania i/lub dalszego przekazywania danych stronom trzecim, które będą zajmować się profilowaniem. W przypadku odmowy wydania zgody na profilowanie i/lub przekazanie danych stronom trzecim, które będą zajmować się profilowaniem, Spółka nie będzie profilować ani przekazywać danych stronom trzecim i dane będą przetwarzane wyłącznie przez Spółkę, pod warunkiem że Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Dane będące przedmiotem profilowania nie będą ujawniane. 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
W każdym przypadku, nawet gdy Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę upoważniającą Spółkę do realizacji wyżej wymienionych celów, zgoda taka może zostać w dowolnym momencie odwołana.
Zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w powyższych celach. W takiej sytuacji dane osobowe nie będą już przetwarzane w wyżej określonych celach.
 
4. Przekazanie danych osobowych do krajów trzecich z poza EOG
Zgromadzone i przetworzone dane mogą zostać przekazane w wyżej wymienionych celach poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein) do:

- niezależnych dostawców usług informatycznych i/lub usług przechowywania danych, z uwzględnieniem przechowywania w chmurze,

- spółek NOR-MAL Sp. z o.o.

Dane są przekazywane wyłącznie zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz pod warunkiem że środki przekazu zapewniają odpowiednie zabezpieczenie danych, na przykład:

- na podstawie umowy o przekazie danych zawierającej aktualne standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez administratorów danych w EOG administratorom danych i podmiotom przetwarzającym w systemach prawnych nieposiadających odpowiednich przepisów o ochronie danych lub

- podpisanie unijno-amerykańskiego porozumienia w sprawie ochrony prywatności (Privacy Shield Framework) dotyczącego przekazywania danych osobowych przez podmioty w UE do podmiotów w Stanach Zjednoczonych lub równorzędnej umowy w innych systemach prawnych, lub

- przekazywanie danych do kraju, w przypadku którego Komisja Europejska ustaliła, że prawnie przewidziany poziom ochrony danych w tym kraju jest odpowiedni, lub

- w przypadku gdy konieczne jest zawarcie lub wykonanie umowy pomiędzy nami a stroną trzecią i dla celów takiej umowy przekazanie danych leży w interesie osoby, której dane dotyczą, lub

- w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przekazanie danych.

5. Okres przetwarzania danych 
Wszystkie dane osobowe są gromadzone i rejestrowane w legalny i uczciwy sposób w celach opisanych powyżej. Dane są przetwarzane także przy użyciu systemów informatycznych i baz danych na warunkach zgodnych z określonymi celami, by zapewnić ich bezpieczeństwo i poufność.
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadą proporcjonalności w taki sposób, by umożliwić identyfikacją Osoby, której dane dotyczą, oraz do czasu zrealizowania celów przetwarzania.
 
6. Administrator danych i Podmioty przetwarzające   
Administratorem danych jest:
NOR-MAL Sp. z o.o
ul. Magazynowa 4/2,
25-565 Kielce
Polska
 
Jak wspomniano powyżej, dane mogą być również przetwarzane przez zaufane spółki świadczące w imieniu NOR-MAL Sp. z o.o lub spółek Grupy NOR-MAL Sp. z o.o usługi techniczne i organizacyjne. Spółki te są bezpośrednimi współpracownikami NOR-MAL Sp. z o.o lub spółek Grupy NOR-MAL Sp. z o.o oraz są wyznaczane przez Podmioty przetwarzające. Lista tego typu spółek jest stale aktualizowana oraz jest udostępniana na życzenie poprzez wysłanie informacji na wyżej podany adres lub pocztą elektroniczną na adres rodo@nor-mal.pl.
 
7. Prawa Osoby, której dane dotyczą 
Zgodnie z art. 13.2.b i 13.2.d, art. 14.2.c i 14.2.e, art. 15, art. 18, art. 19 i art. 21 RODO Osoba, której dane dotyczą:
a) ma prawo żądać od Spółki dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania;
b) ma prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
c) ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z procedurami i wskazówkami dostępnymi na oficjalnej stronie takiego organu www.giodo.gov.pl.
Korekta, usunięcie danych lub ograniczenie przetwarzania na wniosek Osoby, której dane dotyczą, zostanie zgłoszona przez Spółkę podmiotom, którym dane osobowe przekazano, chyba że jest to niemożliwe lub jest związane z nieuzasadnionymi wysiłkiem. Na życzenie Osoby, której dane dotyczą, Spółka może przekazywać ich nazwy.
Wykonanie praw nie podlega żadnym ograniczeniom i jest darmowe. Aby skorzystać ze swoich praw, Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Administratorem danych, wysyłając zawiadomienie na wyżej podany adres lub pocztą elektroniczną na adres rodo@nor-mal.pl.
U Administratora wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem rodo@nor-mal.pl.

8. Wtyczki mediów społecznościowych 
Niniejsza strona internetowa może zawierać wtyczki do niektórych platform mediów społecznościowych (takich jak Facebook, Instagram, YouTube, GoWork, LinkedIn). Wtyczki mediów społecznościowych to specjalne narzędzia umożliwiające wbudowanie funkcji platform mediów społecznościowych bezpośrednio na stronie (takich jak funkcja „Lubię to” w Facebooku). Tego typu wtyczki oznaczone są odpowiednim logo każdej platformy mediów społecznościowych. W momencie odwiedzenia naszej strony i i skorzystania z wtyczki (na przykład poprzez kliknięcie na przycisk „Lubię to” lub wpisania komentarza odpowiednie informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio na platformę mediów społecznościowych (w tym przypadku Facebooka), która je zapamiętuje. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat celów, rodzaju i metod gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez media społecznościowe oraz informacji na temat sposobu korzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy zapoznać się z polityką prywatności odpowiedniej platformy mediów społecznościowych.
 
9. Linki do niezależnych stron 
Z niniejszej strony internetowej poprzez dedykowane łącza można połączyć się bezpośrednio z innymi niezależnymi stronami.
Właściciel niniejszej strony nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki niezależne strony zarządzają danymi osobowymi, ani za zarządzanie danymi uwierzytelniającymi przekazywanymi przez strony trzecie.
 
10. Pliki cookie
Pliki cookie to pakiety informacyjne wysyłane przez serwer internetowy (np. stronę internetową) na przeglądarkę użytkownika, które są automatycznie przechowywane na komputerze użytkownika i są następnie automatycznie odsyłane na serwer, za każdym razem gdy użytkownik otwiera przeglądarkę. Domyśle ustawienia prawie wszystkich przeglądarek internetowych automatycznie akceptują pliki cookie. Niniejsza strona internetowa nie wykorzystuje plików cookie, by przekazywać dane osobowe. Wykorzystanie sesyjnych plików cookie (które nie są przechowywane na stałe na komputerze użytkownika i są usuwane po każdym zamknięciu przeglądarki) ogranicza się wyłącznie do transmisji danych identyfikacyjnych sesji koniecznych do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego korzystania ze strony. Wykorzystywane na tej stronie sesyjne pliki cookie unikają potrzeby stosowania innych technik informatycznych, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla prywatności użytkownika w czasie przeglądania strony, oraz nie  pozwalają na pozyskiwanie danych osobowych użytkowników. Strona wykorzystuje także trwałe pliki cookie, które są przechowywane na dysku twardym komputera do czasu ich wygaśnięcia lub anulowania przez użytkownika/odwiedzającego. Poprzez zastosowanie trwałych plików cookie użytkownicy strony (lub inne osoby korzystające z tego samego komputera) są automatycznie rozpoznawani za każdym razem, gdy wchodzą na stronę. Użytkownik może ustawić przeglądarkę, tak by akceptowała/odrzucała wszystkie pliki cookie lub by za każdym razem, gdy proponowany jest plik cookie, na ekranie pojawiał się komunikat umożliwiający podjęcie decyzji o jego zaakceptowaniu lub odrzuceniu. W każdym momencie, wybierając najwyższy poziom ochrony, użytkownik może zmienić domyślne ustawienia i wyłączyć wszystkie pliki cookie (tj. całkowicie je zablokować). Więcej informacji na temat właściwości, rodzajów, metod i sposobów usuwania, anulowania lub wyłączania plików cookie wykorzystywanych na stronie przedstawiono w Polityce Cookies.  
Szukaj